Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee WELLEVO Oy:n asiakastoimintaa. Selosteessa kerrotaan, miten WELLEVO Oy käsittelee nykyisten käyttäjien henkilötietoja.

WELLEVO Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. WELLEVO Oy:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Rekisterinpitäjä
Wellevo Oy, Y-tunnus: 2701322-3, Osoite: Savolanlehdonkuja 8G1, 70820 Kuopio, Tel: +385 400 667 239

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Teemu Lätti, email: teemu.latti@wellevo.com

Rekisterin nimi
wellevo.com hyvinvointi-palvelu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa henkilökohtaisen hyvinvointiin liittyvän tiedon kerääminen ja analysointi ja terveelliseen elämäntapoihin ohjaavien viestin koostaminen. Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle tahoille muutoin kuin statistiikkadatana siten ettei yksittäisen käyttäjän tietoja voida erotella.

Henkilötietoja käytetään WELLEVO Oy:n
• Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen
• Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen, personointiin ja kehittämiseen
• Palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin
• Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen
• Markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen tai sellaisen sopimuksen valmistelemiseksi tai täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

Tietolähteet

Tämän rekisterin henkilötiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä haluaa asiakastoiminnallaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

• Rekisteröidyn sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, aktiiviisuustaso, nimi, pituus, paino, ikä, sukupuoli ja ammatti.
• Edellä mainittujen tietojen muutostiedot

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hyvän hoitamisen edellyttämiä tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta Rekisterinpitäjän tai sen tietoja säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Pääasiallisesti henkilötietoja säilytetään enintään kaksi (2) vuotta rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa.

Lisäksi Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan ja verkkosivuston käyttäjän henkilötietojen luottamuksellisuus on Rekisterinpitäjälle tärkeää. Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta, joko käymällä henkilökohtaisesti tämän luona, tai lähettämällä allekirjoitetun kirjeen tai vastaavalla tavalla varmennetun asiakirjan, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 25.5.2018.
WELLEVO Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.